Christopher Chelpka

😋 Some Thanksgiving veggies, with marshmallows.