😋 Some Thanksgiving veggies, with marshmallows.

Christopher Chelpka @christopherchelpka