Dog? at (32.7299, -114.6378)

Christopher Chelpka @christopherchelpka